Programma

Veilig thuis in een welvarend Dilbeek

 

Het is goed leven in Dilbeek. N-VA wil dit zo houden en de levenskwaliteit verder verbeteren. De afgelopen jaren nam N-VA met burgemeester Willy Segers de leiding in handen van onze mooie gemeente. Verandering was nodig: er werd te veel aan kortetermijnpolitiek gedaan, er werd te weinig geïnvesteerd, het dienstbetoon gebeurde onder andere in het Frans en onze grote gemeente Dilbeek werd bestuurd als een klein dorpje.

Met N-VA kwam er een aantal belangrijke veranderingen:

 • Onze burgers kregen meer inspraak in heel wat nieuwe opgestarte projecten. Participatie is voor ons geen vaag woord. Achterkamer -en vriendjespolitiek maken hier geen deel van uit. Wij besturen voor het algemeen belang van alle 42.000 Dilbekenaars.
 • N-VA nam het voortouw in de lange inhaalbeweging voor de vernieuwing van wegen, fiets- en voetpaden.
 • De politie kreeg een pak extra werkingsmiddelen wat geleid heeft tot een aanzienlijke daling van het aantal inbraken.
 • Er werd eveneens bijkomend geïnvesteerd in scholen, kinderopvang, welzijn, AED-toestellen, sportfaciliteiten en jeugd(lokalen). Dilbeek werd in 2016 uitgeroepen tot Jeugdgemeente van Vlaanderen!
 • Wijk- en buurtfeesten schieten als paddenstoelen uit de grond. De Dag van de Dilbekenaar zet u centraal, niet de politiek. Het succesvolle zomercafé symboliseert onze warme Vlaamse cultuur.
 • De gemeentelijke organisatie werd gemoderniseerd en de gemeentelijke diensten, inclusief OCMW, smolten samen naar een hechte ‘Groep Dilbeek’. Dit om een hogere efficiëntie én vooral een betere dienstverlening te bekomen. De Groep Dilbeek kreeg een nieuw en modern logo.
 • N-VA slaagde er tot slot in een dure waterintercommunale te ontbinden, uit te treden uit een geldverslindende Brusselse waterintercommunale om toe te treden tot De Watergroep. Dit leverde u een lagere waterprijs (-7%) op én het laat de gemeente toe om 8 miljoen euro extra te investeren!

Het werk is nog niet af. Er is nog een lange weg te gaan op vlak van nette, veilige en goed aangelegde wegen. De veiligheid van de Dilbekenaar moet gegarandeerd zijn. En we moeten absoluut onze gemeente Vlaams houden. De druk uit de grootstad is ongezien.

Hieraan willen we verder werken!

Met uw steun gaan we voor een Veilig – Verantwoord – Vlaams bestuur!

 

VEILIG

N-VA wil verder werken aan uw veiligheid.

 • De capaciteit van de politie moet verder uitgebreid worden. Extra opdrachten en meer dreiging zorgen voor meer noden.
 • Wij geloven in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS boetes om het gevoel van straffeloosheid en onveiligheid aan te pakken. Enkel zo kunnen we verstedelijkingsfenomenen indammen.
 • Ook burgers kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen via (bijkomende) Buurtinformatienetwerken.
 • Een volwaardige brandweerkazerne moet er nu eindelijk komen. Zo kunnen de hulpdiensten snel bij u ter plaatse zijn en kan Nederlandstalige hulp gegarandeerd blijven.
 • Verder inzetten op verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid is absoluut noodzakelijk. Het is soms nog te gevaarlijk om zich als voetganger of fietser te verplaatsen. Het is soms nog te druk in woonstraten. We zullen dus verder werken aan veilige straten, brede voet- en fietspaden waar nodig en veilige schoolomgevingen. We voeren geen beleid tegen de auto, wel tegen de auto op de verkeerde plaats.
 • Een veilige leefomgeving betekent ook een gezonde omgeving. We voeren verder een beleid om het groen en de bossen te beschermen én uit te breiden.
 • We dragen ons steentje bij aan de daling van de CO2-uitstoot door verder te investeren in bv. zonnepanelen. We helpen mensen hun woning energiezuinig te maken.
 • N-VA wil een gezondheidsbeleidsplan om zorg en welzijn op elkaar af te stemmen.
 • In onze maatschappij groeit de bezorgdheid over de omgang met dieren, en terecht! Een moderne samenleving draagt een humane behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die alle burgers samen moeten dragen.

 

VERANTWOORD

N-VA wil verder verantwoord besturen. Wij willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht bestuur op gemeentelijk vlak. De integratie van OCMW en gemeente is daar een mooi voorbeeld van.

 • De gemeentefinanciën staan op punt. De schuld per inwoner is aanzienlijk gedaald en de investeringen zijn sterk toegenomen. Niet investeren is kortzichtig en zadelt onze kinderen op met de schuld van morgen.
 • We willen verder onze versleten infrastructuur vernieuwen: dorpscentra, parkings, wegen, voet- en fietspaden, maar ook onze jeugd- en sportinfrastructuur en zonodig bijkomende schoolcapaciteit.
 • N-VA wil de huidige investeringscapaciteit behouden en dus de belastingen op eenzelfde niveau houden. Extra inkomsten uit de verkoop van het waternet of andere worden gebruikt om sneller te investeren en te vernieuwen.
 • Het openbaar domein moet netter. Hiervoor willen we extra middelen inzetten. Een leefbare gemeente is een nette gemeente.
 • Verantwoordelijkheid nemen is ook ondernemen. Wij zijn ondernemers in hart en nieren. Lokale bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moeten alle kansen krijgen.
 • Maar het is ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, maar door mensen aan een job te helpen. Wij geloven in de kracht van het zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. Wij geloven niet in mensen afhankelijk maken van de staat.
 • N-VA wil ook zorgen voor onze ouderen. Wij streven er naar hen de kans te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen in een leeftijdsvriendelijke omgeving. We leveren hiervoor extra inspanningen.
 • Een verantwoord beleid wil ook zeggen een toegankelijk gemeentehuis dat heldere info geeft en de dienstverlening verder digitaliseert. Dit sluit een vlotte bediening aan het loket uiteraard niet uit.
 • Als gemeenschapspartij vinden we het ook belangrijk om de burgers te betrekken bij de voorbereiding van de gemeentelijke besluitvorming. Dit houdt in dat wij openstaan voor de inbreng van iedereen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de verkozen politici om de uiteindelijke beslissingen te nemen.

 

VLAAMS

Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp. Dilbeek is onze diamant in de Vlaamse Rand. Onze gemeente staat echter zwaar onder druk.

 • De instroom van nieuwe inwoners, anderstaligen of van buitenlandse oorsprong, vragen van ons een daadkrachtig antwoord. Vervallen in laksheid is geen optie. Integendeel, we willen als bestuur werk maken van een fundamenteel sterk integratiebeleid om ervoor te zorgen dat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt. Nieuwkomers mee in het bad trekken. Een bad van onze regels, van rechten maar ook van plichten!
 • Het onderwijs speelt een belangrijke rol als integratiemotor. In het belang van eenieder wordt er Nederlands gesproken. Ook op de speelplaats! Maar onze scholen moeten ook plaats geven aan alle Dilbekenaren. N-VA pleit ervoor eigen inwoners voorrang te geven.
 • Het Vlaamse erfgoed willen wij koesteren, want cultuur leidt tot gemeenschapsvorming. Het rijke, Vlaams/Dilbeekse verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap en verdient alle mogelijke steun.
 • Een warme Vlaamse gemeente verenigt jong en oud in onder andere sport -en jeugdverenigingen en culturele verenigingen, in wijken en deelgemeenten.
 • De N-VA wil nette dorpskernen die bereikbaar zijn. Deze dorpskernen zijn een toeristische troef en stimuleren de lokale economie.
 • De verstedelijking rukt op. N-VA wil de open ruimten beschermen en wonen voor jong en oud stimuleren in onze dorpscentra. Woonbeleid is niet enkel sociaalgericht maar focust zich ook op onze jonge tweeverdieners en ouderen. Beiden zijn thuis in onze gemeente.
 • N-VA heeft niet de ambitie Dilbeek snel groter te laten worden. Dilbeek moet Dilbeek blijven. Stad worden is niét ons doel.
 • Tot slot zijn we fier op wie we zijn. Niet weg met ons, maar trots op ons! We steken dit niet weg. Het straatbeeld moet Nederlandstalig en Vlaams zijn.

 

Dit is een korte samenvatting van een uitgebreid programma van 83 bladzijden. Het volledige programma kan u hier downloaden. Aan de hand van een analyse, lichten we onze visie en concrete actiepunten toe per thema.

 

N-VA werkt verder! N-VA wil verder werken!

N-VA staat voor een Veilig Verantwoord Vlaams bestuur!